КАНОНИЧЕСКАЯ КНИГА ВЕЛИКОГО БЛАГОДЕНСТВИЯ

“ТАЙ ПИН ЦЗИН”

Торчинов Е. А., Лейкин С. Ф.

Текст воспроизведен по изданию: «Тай пин цзин» («Каноническая книга Великого благоденствия») // Народы Азии и Африки, № 5. 1989